Tuesday, December 19, 2017

திருவாக்கும் செய்கருமம் lyrics in English and Tamil

9:49 PM
திருவாக்கும் செய்கருமம் கைகூட்டும் செஞ்சொல்  பெருவாக்கும் பீடும் பெருக்கும் - உருவாக்கும்  ஆதலால் வானோரும் ஆனைமுகத்தானைக்  காதலால் கூப்புவர...

Saturday, December 9, 2017

Wednesday, December 6, 2017

Friday, December 1, 2017