Monday, November 27, 2017

Shiv Pushpanjali Mantra Lyrics


Karpuura Gauram Karuna Avataaram
Samsaara Saaram Bhujagendra Haaram |
Sadaa Vasantam Hrdaya Aravinde
Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami ||
Karpuura Gauram Karuna Avataaram
Samsaara Saaram Bhujagendra Haaram |
Sadaa Vasantam Hrdaya Aravinde
Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami ||
Mangalam Bhagwan Shambhu
Mangalam Rishibdhwaja |
Maganlam Parvati Natho
Mangalay Tano Hari ||
Sarva Mangala Mangalye
Shive sarvartha sadhike |
Sharanye trayambake Gauri
Narayani namostute ||
Ath Mantra Pushpanjali

No comments:

Post a Comment

Leave your comments here!