Thursday, August 24, 2017

Guru Brahma Guru Vishnu - Guru Mantras

guru mantra in sanskrit||Guru Brahma Guru Vishnu
Guru Devo Maheshwaraha
Guru Sakshath Parabrahma 
Tasmayi Sree Guruvey Namaha ||
Meaning:

Gurur Brahma : Guru is Brahma 
Gurur Vishnu : Guru is Vishnu 
Gurur Devo Maheshwarah: Guru is the Maheshwara i.e. Shiva 
Guru Sakshata Parabrahma : Parbrahma considerd to be supreme god or Bhagwan, So, Guru is that Parbhrahma.
Tasmai Shree Guruve namah: We bow to *that Guru

No comments:

Post a Comment

Leave your comments here!